REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MONETIA 24

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Regulamin świadczenia usług Monetia24, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje świadczenie przez przez Monetia sp. z o.o z siedzibą w Warszawie 02-019, ul. Grójecka 5 przy współpracy z eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-526), przy ul. Kruczej 16/22, usług za pośrednictwem serwisu internetowego Monetia24.com (dalej jako „Serwis”). Niniejszy Regulamin stanowi umowę ramową (dalej jako „Umowa”).
1.2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

§ 2. Definicje
2.1. Agencja Monetii – agencja wchodząca w skład sieci agencji działających pod wspólną firmą „Monetia”, których lista dostępna jest na stronie monetia24.com.
2.2. Karta – należy przez to rozumieć kartę płatniczą Płatnika wydaną w ramach systemu Visa International, dopuszczoną regulacjami tego systemu do realizacji transakcji bez fizycznej jej obecności (3-DSecure i eCommerce).
2.3. Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która wypełniając internetowy formularz rejestracyjny w Serwisie oraz akceptując treść niniejszego Regulaminu zawiera z Operatorem Płatności oraz Monetia, opisaną niniejszym Regulaminem, Umowę dotyczącą zasad wykonywania Usługi.
2.4. Monetia – należy przez to rozumieć spółkę Monetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019), przy ul. Grójecka 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011441, dostawcę usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011, Nr 199, poz. 1175, ze zm., dalej jako „ustawa o usługach płatniczych”), wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP20/2014.
2.5. Odbiorca – osoba fizyczna lub instytucja, która wskazana została w Serwisie przez Płatnika do odbioru środków kwoty Transakcji Płatniczej, przy czym odbiór środków przez Odbiorcę może nastąpić za pośrednictwem Rachunku Płatniczego Odbiorcy albo w Agencji Monetii.
2.6. Operator Płatności – należy przez to rozumieć spółkę eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (00-526), przy ul. Kruczej 16/22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304.
2.7. Opłata – stale wskazana w Serwisie opłata za wykonywaną Transakcję Płatniczą.
2.8. Płatnik – Klient składający Zlecenie Płatnicze.
2.9. Prowadzący Rachunek – podmiot prowadzący Rachunek Płatniczy Odbiorcy.
2.10. Rachunek Płatniczy Odbiorcy – wskazany przez Płatnika numer rachunku bankowego Odbiorcy, na który przekazane zostaną środki pieniężne, z Transakcji Płatniczej, w ramach Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy, o której mowa w art. 3.2 Regulaminu.
2.11. Referencyjny Kurs Walutowy – udostępniany w sposób ciągły w Serwisie, kurs walutowy mający zastosowanie przy wykonywanej Transakcji Płatniczej dostępny pod następującym adresem URL: monetia24.com.
2.12. Transakcja Płatnicza – transfer środków pieniężnych od Płatnika do Odbiorcy, wykonywany przez Operatora Płatności i Monetia po złożeniu przez Płatnika Zlecenia Płatniczego, przy czym Transakcja Płatnicza jest inicjowana przy użyciu Karty, a Odbiorcą może być:
a. osoba fizyczna lub instytucja, której rachunek płatniczy prowadzony na terenie Rzeczypospolitej został prawidłowo wskazany przez Płatnika w Serwisie (Rachunek Płatniczy Odbiorcy);
b. osoba fizyczna, która została wskazana przez Płatnika w Serwisie i osobiście odbierze w Agencji Monetia środki pieniężne przekazane przez Płatnika w ramach Transakcji Płatniczej.
2.13. Usługa – usługa świadczona przez Monetia oraz Operatora Płatności za pośrednictwem Serwisu, na podstawie Umowy (niniejszego Regulaminu), polegająca na wykonaniu Transakcji Płatniczej, przy czym w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie usługa świadczona przez Monetię stanowić będzie usługę przekazu pieniężnego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.
2.14. Wydawca Karty – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący rachunek płatniczy dla Klienta, który wydał Kartę.
2.15. Zlecenie Płatnicze – oświadczenie Płatnika skierowane za pośrednictwem Serwisu do dostawcy Płatnika (odpowiednio Wydawcy Karty lub Monetii), zawierające polecenie wykonania Transakcji Płatniczej.

§ 3. Zasady świadczenia Usługi
3.1. Usługa jest świadczona na Zlecenie Płatnicze, poprzez określenie przez Płatnika parametrów Transakcji Płatniczej, w szczególności kwoty Transakcji Płatniczej, Odbiorcy oraz sposób odbioru środków przekazanych w ramach Transakcji Płatniczej (na Rachunek Płatniczy Odbiorcy albo odbiór osobisty w Agencji Monetia), z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Regulaminu.
3.2. Zasady realizacji Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy:
a. Rejestracja Klienta w Serwisie;
b. Zarejestrowany Klient wprowadza kwotę Transakcji Płatniczej, nazwę lub imię i nazwisko Odbiorcy, numer Rachunku Płatniczego Odbiorcy oraz tytuł Transakcji Płatniczej;
c. Po wprowadzeniu danych wskazanych w ppkt b. powyżej Serwis wyświetla ekran z komunikatem dotyczącym potwierdzenia ich poprawności;
d. Klient potwierdza prawidłowość danych wciskając przycisk „Wykonaj Transakcję”;
e. Klient zostaje przeniesiony na stronę transakcyjną Operatora Płatności gdzie wprowadza dane Karty;
f. Po prawidłowej weryfikacji przez Operatora Płatności danych dotyczących płatności Kartą Klient zostaje przeniesiony na stronę Serwisu. Zlecona Transakcja Płatnicza otrzymuje status „Nowa”;
g. Monetia doprowadza do uznania Rachunku Płatniczego Odbiorcy kwotą Transakcji Płatniczej. Transakcja w Serwisie otrzymuje status „Zrealizowana”;
h. Prowadzący Rachunek udostępnia Odbiorcy kwotę Transakcji Płatniczej na Rachunku Płatniczym Odbiorcy.
3.3. Zasady realizacji Usługi w Agencji Monetia:
a. Rejestracja Klienta w Serwisie;
b. Zarejestrowany Klient wprowadza kwotę Transakcji Płatniczej, adres Agencji Monetia, w której nastąpi odbiór kwoty Transakcji Płatniczej, maksymalny termin odbioru kwoty Transakcji Płatniczej, imię i nazwisko Odbiorcy, adres Odbiorcy uwidoczniony na dokumencie Odbiorcy, który może służyć do weryfikacji Odbiorcy, tytuł Transakcji Płatniczej;
c. Po wprowadzeniu danych wskazanych w ppkt b. Serwis wyświetla ekran z komunikatem dotyczącym potwierdzenia ich poprawności;
d. Klient potwierdza prawidłowość danych wciskając przycisk „Wykonaj Transakcję”;
e. Klient zostaje przeniesiony na stronę transakcyjną Operatora Płatności gdzie wprowadza dane Karty;
f. Po prawidłowej weryfikacji przez Operatora Płatności danych dotyczących płatności Kartą Klient zostaje przeniesiony na stronę Serwisu. Zlecona Transakcja Płatnicza otrzymuje status „Nowa”;
g. Na adres email Klienta (podany w procesie rejestracji) wysłany jest kod PIN będący podstawą realizacji wypłaty Odbiorcy kwoty Transakcji Płatniczej w Agencji Monetii;
h. Klient samodzielnie przekazuje Odbiorcy kod PIN i dane Agencji Monetii, w której ma być dokonana wypłata środków Transakcji Płatniczej;
i. Odbiorca zgłasza się do Agencji Monetii wskazanej przez Klienta i podaje kasjerowi kod PIN;
j. Kasjer wprowadza kod PIN do Serwisu. Po potwierdzeniu danych wypłaty kasjer potwierdza tożsamość Odbiorcy, realizuje w Serwisie wypłatę i drukuje potwierdzenie odbioru. Odbiorca może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane Odbiorcy wprowadzone do Serwisu przez Klienta zgodnie z ppkt b powyżej;
k. Zweryfikowany przez kasjera Odbiorca podpisuje potwierdzenie wypłaty kwoty Transakcji Płatniczej. Następnie kasjer wypłaca Odbiorcy kwotę Transakcji Płatniczej.
3.4. Do prawidłowego wykonania Zlecenia Płatniczego wystarczające jest podanie przez Płatnika prawidłowych danych wymaganych przez formularze dostępne w Serwisie.
3.5. Momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego w przypadku Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy, o której mowa w art. 3.2 Regulaminu, jest moment, w którym zostało ono otrzymane przez Monetię za pośrednictwem Serwisu poprzez kliknięcie przez Płatnika przycisku „PŁACĘ”. W przypadku gdy Monetia otrzyma Zlecenie Płatnicze w dniu niebędącym dla niej dniem roboczym, uznaje się, że Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Kliknięcie przycisku „PŁACĘ” tożsame jest również z autoryzacją Transakcji Płatniczej przez Płatnika. Zlecenie Płatnicze nie może zostać odwołane od chwili jego otrzymania przez Monetię.
3.6. Momentem otrzymania Zlecenia Płatniczego w przypadku Usługi w Agencji Monetii, o której mowa w art. 3.3 Regulaminu, jest moment, w którym zostało ono otrzymane przez Wydawcę Karty za pośrednictwem Serwisu. Informacja o otrzymaniu Zlecenia Płatniczego zostanie niezwłocznie przekazana przez Monetię Wydawcy Karty po kliknięciu przycisku „PŁACĘ”. W przypadku gdy Wydawca Karty otrzyma Zlecenie Płatnicze w dniu niebędącym dla niego dniem roboczym, uznaje się, że Zlecenie Płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Kliknięcie przycisku „PŁACĘ” tożsame jest również z autoryzacją Transakcji Płatniczej przez Płatnika. Zlecenie Płatnicze nie może zostać odwołane od chwili jego otrzymania przez Wydawcy Karty.
3.7. Przewidywany maksymalny czas wykonania Transakcji Płatniczej jest wyświetlany w sposób ciągły w Serwisie, zawsze przed złożeniem Zlecenia Płatniczego.
3.8. W sytuacji podania błędnych danych Odbiorcy, Monetia zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania Transakcji Płatniczej. W takim przypadku dostawca Płatnika (odpowiednio Monetia lub Wydawca Karty) zwróci Płatnikowi kwotę Transakcji Płatniczej.
3.9. Płatnik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Monetii, w sposób wskazany w art. 10.1 Regulaminu, w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek błędu lub podejrzenia błędu w świadczonej Usłudze, utraty danych, podejrzenia ujawnienia danych poufnych służących do logowania w Serwisie, itp.
3.10. W przypadku stwierdzenia nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych, związanych z Usługą, Płatnik oraz Odbiorca są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia Monetii w sposób wskazany w art. 10.1 Regulaminu.
3.11. Jeżeli Płatnik oraz Odbiorca nie dokonają powiadomienia, o którym mowa w art. 3.10 niniejszego Regulaminu, w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku płatniczego albo od dnia, w którym Transakcja Płatnicza miała być wykonana, roszczenia Płatnika oraz Odbiorcy względem Monetii z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.
3.12. W przypadku gdy kwota Transakcji Płatniczej udostępniona Odbiorcy zgodnie z art. 3.3 Regulaminu nie zostanie wypłacona Odbiorcy w maksymalnym terminie odbioru kwoty Transakcji Płatniczej, o którym mowa w art. 3.3.b. Regulaminu, Monetia informuje Płatnika przesłając wiadomość na adres e-mail Klienta (podany w procesie rejestracji o tym fakcie oraz zwraca Płatnikowi ww. kwotę Transakcji Płatniczej udostępnionej Odbiorcy.
3.13. W przypadku Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy, o której mowa w art. 3.2 Regulaminu, Klient wyraża zgodę na udostępnianie przez Monetię następujących informacji, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych:
a. umożliwiających zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej oraz Odbiorcy;
b. o kwocie Transakcji Płatniczej w walucie, w której zostało złożone Zlecenie Płatnicze;
c. o kwocie wszelkich opłat z tytułu Transakcji Płatniczej i w stosownych przypadkach ich wyszczególnienie, lub informację o odsetkach należnych od Płatnika;
d. o kursie walutowym zastosowanym w danej Transakcji Płatniczej przez Monetię oraz o kwocie Transakcji Płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczaniem waluty;
e. o dacie otrzymania Zlecenia Płatniczego.
– poprzez udostępnianie jej w Serwisie okresowo, co najmniej raz w miesiącu.

§ 4. Obowiązki Płatnika
4.1. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie.
4.2. Rejestracja jest czynnością jednorazową, inicjowaną przez Klienta poprzez wypełnienie formularza dostępowego w Serwisie (przycisk „Załóż Konto”).
4.3. Klient w procesie rejestracji wprowadza następujące dane:
a. adres e-mail;
b. numer telefonu;
c. imię i nazwisko;
d. obywatelstwo i kraj pobytu;
e. dane adresowe (ulica, numer domu, mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).
4.4. Na podany w procesie rejestracji adres e-mail z Serwisu wysłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywacyjny, którego uruchomienie w przeglądarce internetowej zakończy proces rejestracji.
4.5. Klient jest zobowiązany do nie przekazywania posiadanych przez niego informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu osobom trzecim oraz do zachowania szczególnych środków ostrożności korzystania z Serwisu.
4.6. Płatnik zobowiązany jest do inicjowania Transakcji Płatniczych w granicach limitów określonych poniżej:
4.6.2. Dla kart niezarejestrowanych:
a. 200 GBP max 5 transakcji tygodniowo;
b. 300 USD max 5 transakcji tygodniowo;
c. 250 EUR max 5 transakcji tygodniowo;
d. 500 PLN max 5 transakcji tygodniowo;
e. 2000 NOK max 5 transakcji tygodniowo.
4.6.3. Dla kart zarejestrowanych:
a. 500 GBP max 10 transakcji tygodniowo;
b. 750 USD max 10 transakcji tygodniowo;
c. 650 EUR max 10 transakcji tygodniowo;
d. 1000 PLN max 10 transakcji tygodniowo;
e. 6000 NOK max 10 transakcji tygodniowo.
4.7. Płatnik jest zobowiązany korzystać z Usługi i Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem. W szczególności Płatnik jest zobowiązany zgłosić właściwym podmiotom, w szczególności Wydawcy Karty, Monetii oraz Policji: stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Serwisu lub Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty lub Serwisu.
4.8. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4.7 Regulaminu, nie korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem, lub narusza obowiązek, o którym mowa w art. 4.10 Regulaminu.
4.9. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w art. 4.7 Regulaminu, Płatnik nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że Płatnik doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji płatniczej.
4.10. Płatnik zobowiązany jest podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty oraz Serwisu, w szczególności jest obowiązany do przechowywania Karty z zachowaniem należytej staranności oraz nie udostępniania jej osobom nieuprawnionym.
4.11. Płatnik odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem posłużenia się utraconą przez Płatnika albo skradzioną Płatnikowi Kartą lub jej przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Płatnika obowiązku, o którym mowa w art. 4.10 Regulaminu.
4.12. Płatnik zobowiązuje się do nie składania Zleceń Płatniczych przeznaczonych na jakiekolwiek cele sprzeczne z prawem ani na działalność z nimi związaną.
4.13. Płatnik zobowiązuje się do współdziałania z Monetią w wypełnianiu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, jak również związanych z zapewnieniem i kontrolą bezpieczeństwa poprzez udzielanie informacji, o które może wystąpić do Płatnika Monetia lub Operator Płatności.

§ 5. Weryfikacja Karty
5.1. Weryfikacja jest to czynność jednorazowa dla każdej Karty zarejestrowanej w Serwisie.
5.2. Proces weryfikacji inicjowany jest przez Klienta w zakładce „Zarządzanie Kartami” w Serwisie.
5.3. Po zainicjowaniu procesu Klient zostanie przekierowany do systemu transakcyjnego Operatora Płatności, w którym dokona na rzecz Operatora Płatności, płatności z użyciem Karty na kwotę nie wyższą niż 10,00 (słownie: dziesięć) jednostek waluty jaką Klient wybierze do wykonania płatności.
5.4. Operator Płatności, w trakcie przetwarzania płatności, o której mowa w punkcie powyżej ostatecznie określi jej kwotę, nie wyżej jednak niż do limitu określonego w punkcie 5.3 powyżej. Ostateczna kwota płatności, wyrażona w złotych i groszach będzie stanowić kod niezbędny do dokończenia procesu weryfikacji Karty w Serwisie.
5.5. Klient, po odczytaniu ostatecznej kwoty płatności, o której mowa powyżej, z historii rachunku Karty będzie mógł zakończyć proces weryfikacji Karty w Serwisie.

§ 6. Czas realizacji Usługi
6.1. Zlecenie Płatnicze określające parametry Transakcji Płatniczej, składane jest przez Klienta za pomocą pól formularzy dostępnych w Serwisie. Serwis umożliwia Płatnikowi zidentyfikowanie Transakcji Płatniczej, wyświetla informacje dotyczące Odbiorcy oraz datę otrzymania Zlecenia Płatniczego.
6.2. Płatnik jest informowany za pośrednictwem Serwisu jaką kwotą i w jakiej walucie zostanie obciążony rachunek Karty, o Referencyjnym Kursie Walutowym oraz o kwocie Transakcji Płatniczej jaka, w wyniku zastosowania Referencyjnego Kursu Walutowego, zostanie przekazana na Rachunek Płatniczy Odbiorcy lub będzie mogła być wypłacona Odbiorcy w Agencji Monetia.
6.3. Realizacja Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy:
6.3.1. Realizacja Usługi przez Monetia rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Operatora Płatności informacji o tym, że Zlecenie Płatnicze stało się nieodwołalne.
6.3.2. Monetia zobowiązuje się doprowadzić do uznania Rachunku Płatniczego Odbiorcy kwotą Transakcji Płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego.
6.3.3. Monetia może opóźnić wykonanie autoryzowanego Zlecenia Płatniczego w przypadku nie otrzymania od Płatnika kwoty Zlecenia Płatniczego, o czym Płatnik zostanie każdorazowo poinformowany. Wykonanie opóźnionego Zlecenia Płatniczego zostanie wykonane w przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim niezwłocznie po otrzymaniu od Płatnika kwoty Transakcji Płatniczej.
6.4. Realizacja Usługi w Agencji Monetia:
6.4.1. Realizacja Usługi przez Operatora Płatności rozpoczyna się z chwilą, w której Zlecenie Płatnicze stało się nieodwołalne.
6.4.2. Realizacja Usługi przez Monetia rozpoczyna się z chwilą przekazania przez Operatora Płatności informacji o tym, że Zlecenie Płatnicze stało się nieodwołalne.
6.4.3. Po otrzymaniu kwoty Transakcji Płatniczej od Wydawcy Karty, Monetia niezwłocznie udostępnia tę kwotę Odbiorcy w Agencji Monetii.
6.5. Jeżeli wykonanie przez Monetia dowolnej Usługi lub obowiązku wynikającego z Regulaminu będzie niemożliwe, ograniczone, opóźnione lub utrudnione z powodu nadzwyczajnego, zewnętrznego zdarzenia, którego Monetia nie mogła przewidzieć, uniknąć, ani mu zapobiec, Monetia zostanie zwolniona z wykonywania swoich obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie niemożliwego wykonania, ograniczenia, opóźnienia lub utrudnienia.

§ 7. Opłaty
7.1. Za świadczone Usługi Monetia pobiera Opłaty, których wysokość i zasady pobierania oraz naliczania określa cennik udostępniony w Serwisie pod następującym adresem URL: monetia24.com/cennik. Opłata jest uiszczana przez Płatnika.
7.2. Informacje dotyczące wysokości Opłaty przekazywane są Płatnikowi w Serwisie w trakcie realizacji Zlecenia Płatniczego.
7.3. Opłata pobierana jest automatycznie w chwili, w której Zlecenie Płatnicze stało się nieodwołalne.

§ 8. Kurs wymiany walut
8.1. Kwota Transakcji Płatniczej jest udostępniana na Rachunku Płatniczym Odbiorcy lub w Agencji Monetia, w zależności od wybranej przez Klienta Usługi, w walucie polskiej (PLN). W trakcie realizacji Transakcji Płatniczej, jej kwota jest przeliczana na złote polskie (PLN) według Referencyjnego Kursu Walutowego, każdorazowo udostępnianego Płatnikowi w Serwisie przed zainicjowaniem Transakcji Płatniczej.
8.2. Monetia zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wysokości stóp procentowych oraz kursów walutowych bez uprzedzania Klienta, jeżeli zmiany wynikają ze zmian wysokości bazowych stóp procentowych lub referencyjnych kursów walutowych, których zastosowanie przewiduje niniejszy Regulamin. Zmiany wysokości stóp procentowych oraz kursów walutowych będą każdorazowo znajdowały odzwierciedlenie w Serwisie.

§ 9. Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych
9.1. W przypadku realizacji Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy, o której mowa w art. 3.2 Regulaminu Monetia ponosi wobec Płatnika odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 3.11 Regulaminu, sytuacji, o której mowa w art. 9.14 Regulaminu, chyba że udowodni, że rachunek Prowadzącego Rachunek został uznany nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego.
9.2. W przypadku, gdy Monetia ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 9.1 Regulaminu, niezwłocznie zwraca Płatnikowi kwotę niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej.
9.3. W przypadku realizacji Usługi na Rachunek Płatniczy Odbiorcy, o której mowa w art. 3.2 Regulaminu, z zastrzeżeniem art. 3.11 Regulaminu, oraz sytuacji o której mowa w art. 9.14 Regulaminu, Prowadzący Rachunek ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej w przypadku nie udostępnienia kwoty Transakcji Płatniczej Odbiorcy niezwłocznie po otrzymaniu kwoty Transakcji Płatniczej, nie później niż w tym samym dniu roboczym.
9.4. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej, za którą Prowadzący Rachunek nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z art. 9.3 i Regulaminu, odpowiedzialność wobec Płatnika ponosi Monetia; w takim przypadku stosuje się art. 9.2 Regulaminu.
9.5. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej zainicjowanej przez Płatnika – Monetia, bez względu na odpowiedzialność, o której mowa w art. 9.1 Regulaminu, ma obowiązek na wniosek Płatnika niezwłocznie podjąć działania w celu prześledzenia Transakcji Płatniczej i powiadomienia Płatnika o ich wyniku.
9.6. Odpowiedzialność Monetii oraz Prowadzącego Rachunek, o której mowa w art. 9.1 -9.5 Regulaminu, obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi zostali obciążeni Płatnik i Odbiorca w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji Płatniczej.
9.7. W przypadku realizacji Usługi w Agencji Monetii, o której mowa w art. 3.3 Regulaminu jeżeli rachunek Monetii został uznany nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu Zlecenia Płatniczego, Monetia ponosi odpowiedzialność wobec Odbiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej.
9.8. Jeżeli Monetia ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 9.7 Regulaminu, niezwłocznie przekazuje do dyspozycji Odbiorcy kwotę Transakcji Płatniczej.
9.9. W przypadku realizacji Usługi w Agencji Monetii, o której mowa w art. 3.3 Regulaminu, z zastrzeżeniem art. 3.11 Regulaminu oraz w sytuacji gdy kod PIN podany przez Odbiorcę jest nieprawidłowy oraz w sytuacji o której mowa w art. 9.13 Regulaminu, Monetia ponosi wobec Odbiorcy odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej w przypadku nieudostępnienia Odbiorcy niezwłocznie po otrzymaniu kwoty Transakcji Płatniczej, nie później niż w tym samym dniu roboczym.
9.10. Jeżeli Monetia ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 9.9 Regulaminu, udostępnia kwotę Transakcji Płatniczej Odbiorcy niezwłocznie po uznaniu nią rachunku Monetii.
9.11. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej Transakcji Płatniczej, za którą Monetia nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z art. 9.9 Regulaminu, odpowiedzialność wobec Płatnika ponosi Wydawca Karty.
9.12. Odpowiedzialność Monetii oraz Wydawcy Karty, o której mowa w art. 9.7 – 9.11 Regulaminu, obejmuje także opłaty oraz odsetki, którymi zostali obciążeni Płatnik i Odbiorca w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji Płatniczej.
9.13. Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych (tj. Monetii, Wystawcy Karty oraz Prowadzącego Rachunek) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji Płatniczej jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia Płatniczego wynika z innych przepisów prawa.

§ 10. Reklamacje
10.1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Serwisu lub wykonania Usługi, Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji na warunkach i zasadach określonaych w Regulaminie rozpatrywania reklamacji dla Klientów Monetia24, którego pełna treść jest dostepna na stronie internetowej monetia24.com
10.2. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu Komunikacja Klienta z Monetią oraz z Operatorem Płatności odbywa się w języku polskim i tylko w sposób wyżej opisany.

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych
11.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-109 Warszawa.
11.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Monetii: abi@monetia.pl.
11.3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO (w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu), art. 6 ust.1 lit. c RODO (w celach wynikających z przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz art. 6 ust.1 lit. f RODO (w celu marketingu bezpośredniego własnych usług).
11.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwa jest rejestracja w Serwisie.
11.5. Dane osobowe mogą być udostępnione:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia usług w Serwisie, w tym eCard, Visa, MasterCard,
b) podmiotom wspierającym Monetię w procesach biznesowych i czynnościach operacyjnych (tzw. procesorzy danych).

11.6. Monetia informuje również o obowiązku podania przez Klienta prawdziwych danych osobowych.
11.7. Klient posiada prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

11.8. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11.9. Monetia przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których są gromadzone lub dla których są przetwarzane dalej.

§ 12. Postanowienia końcowe
12.1. Prawem właściwym dla stosunków pomiędzy Klientem a Monetia jest prawo polskie.
12.2. Umowa zawarta przy wykorzystaniu niniejszego Regulaminu zawarta jest na czas nieokreślony.
12.3. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem po upływie okresu wynoszącego odpowiednio miesiąc dla Klienta oraz dwa miesiące dla Monetii.
12.4. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) przysługuje ponadto prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przy czym ww. prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wykonania Usługi na żądanie Klienta przed upływem ww. terminu 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od Regulaminu powinno zostać złożone Monetii na piśmie na adres wskazany w art. 2.4 Regulaminu.
12.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy o usługach płatniczych. Do rozpoznawania sporów właściwe są sądy polskie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z realizacją Usługi jest sąd właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Monetii.
12.6. Ponadto jest możliwe skorzystanie z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Klient ma też prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie. Klient ma także prawo wnieść do Komisji Nadzoru Finansowego, będącej organem nadzorującym Monetię, skargę na działania Monetii, jeżeli działanie to narusza przepisy prawa.
12.7. W czasie obowiązywania niniejszego Regulaminu Klient ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień niniejszego Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 ustawy o usługach płatniczych, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Ponadto, Klient ma prawo żądać potwierdzenia treści Regulaminu na piśmie.
12.8. W okresie obowiązywania niniejszego Regulaminu Monetia w każdym czasie na wniosek Klienta będzie udostępniać mu, przy pomocy wiadomości przesłanej na adres skrzynki elektronicznej wskazany przez Klienta w internetowym formularzu rejestracyjnym w Serwisie, informacje dotyczące wykonanych Transakcji Płatniczych.
12.9. Monetia jest uprawniona do jednostronnej zmiany Regulaminu. O każdej proponowanej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony najpóźniej na dwa miesiące przed datą datą wejścia w życie zmiany. Klient może wnieść sprzeciw za pomocą wiadomości e-mail aż do daty wejścia w życie zmiany. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Umowa wygasa z dniem poprzedzającyn dzień wejścia w życie zmian bez ponoszenia opłat. Klient może także w terminie na wnisienie sprzeciwu wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat. Brak sprzeciwu Klienta oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
12.10. Akceptując niniejszy Regulamin Klient składa wniosek o informowanie go o każdej proponowanej zmianie Regulaminu Klient przy pomocy wiadomości przesłanej na adres skrzynki elektronicznej wskazany przez Klienta w internetowym formularzu rejestracyjnym w Serwisie.
12.11. Akceptując niniejszy Regulamin Klient składa wniosek o dostarczenie informacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 oraz w art. 29 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych na adres skrzynki elektronicznej wskazany przez Klienta w internetowym formularzu rejestracyjnym w Serwisie.
12.12. Wszelkie zawiadomienia lub zgłoszenia, w tym również te, o których jest mowa w art. 4.7 Regulaminu, dla Monetii przekazywane powinny być na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@monetia24.com